การเตะตัด

ลักษณะการเตะตัด

๑. เป็นการเตะให้เท้าขนานไปกับพื้น

๒. โดยทั่วไปจะใช้เท้าหลังเป็นเท้าเตะ

๓. เหวี่ยงขาทั้งท่อนขึ้นและให้งอเข่ามากกว่าเตะเฉียงเล็กน้อย

๔. บิดให้สันแข้งเข้าหาเป้าหมาย

๕. ถ้าจะให้รุนแรงจะต้องสืบเท้าเข้าไปก่อนแล้วเหวี่ยงเท้าโดยใช้แรงจากสะโพกให้มาก

เป้าหมาย

๑. บริเวณชายโครงซ้าย - ขวา

๒. บริเวณลำตัว

๓. บริเวณต้นขาท่อนบนซ้าย - ขวา

หมายเหตุ : เมื่อเตะพลาดเป้าหมายห้ามหมุนตัวเพื่อจะเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้กระทำการโต้ตอบได้

การเตะตัด

แบ่งการเตะตัดเป็น ๓ อย่างคือ

๑. เตะตัดบน

๒. เตะตัดกลาง

๓. เตะตัดล่าง

การเตะตัดบน

-. ยืนในท่าการ์ดใช้เท้าขวาหรือซ้ายนำ (เท้าที่ไม่ค่อยถนัด)

-. เหวี่ยงเท้าหลังให้ขนานไปกับพื้น

-. ให้บิดสันแข้งเข้ากาคู่ต่อสู้

-. จะต้องเอนตัวไปข้างหลังเพื่อจะให้เท้าที่เตะสามารถยกเตะได้สูง

-. การ์ดจะต้องไม่ตกยกกันไว้เสมอ

เป้าหมาย

๑. บริเวณกกหู

๒. บริเวณต้นแขน

การป้องกันและโต้ตอบ

เตะตัดบนก็มีการป้องกันและตอบโต้เหมือนกับการเตะเฉียง คือ

๑. ถอยพ้นระยะ

๒. ฉากถอยตามเท้าเตะ

๓. หลบต่ำ

๔. ชิงชก

๕. ถีบสกัด

๖. เข้าปะทะ

๗. รับแล้วผลัก

๘. ฉากถีบ

การเตะตัดกลาง

-. ยืนในท่าการ์ดใช้เท้าขวาหรือซ้ายนำ (เท้าที่ไม่ถนัดนำ)

-. เหวี่ยงเท้าที่เตะให้ขนานไปกับพื้น

-. เหวี่ยงเท้าด้วยแรงจากสะโพก

-. ในขณะที่เตะต้องงอเข่าเล็กน้อยและท่อนขาต้องยืด

-. ถ้าจะให้แรงต้องก้าวเท้าเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยและให้สันแข้งถูกเป้าหมาย

-. การ์ดจะต้องยกไว้เสมอ

เป้าหมาย

๑. ชายโครงข้างซ้ายและขวา

๒. ลำตัวด้านหน้าและหลัง

การป้องกัน

๑. ถอยพ้นระยะ

๒. ฉากออก

๓. ถีบสกัด

๔. เข้าประชิดแล้วผลัก

๕. เข้าปะทะ

๖. รับแล้วผลัก

๗. ฉากถีบ

๘. เข่าสูงศอกสูง

หมายเหตุ :

การป้องกันและโต้ตอบวิธีที่ ๑ - ๗ เป็นการป้องกันแบบเดียวกับการเตะเฉียง

แบบที่ ๘ เมื่อคู่ต่อสู้เตะตัดลำตัวให้ฉากตามเท้าเตะ ถ้าเตะด้วยเท้าซ้ายก็ฉากออกทางซ้าย เตะด้วยเท้าขวาก็ฉากออกทางขวา หันลำตัวเข้าหาเท้าที่เตะพร้อมทั้งยกเข่านำและศอกทั้งสองขึ้นป้องกัน (ศอกทั้งจดหัวเข่า หรือเกือบจดหัวเข่า) หรือจะใช้สลับเท้าและแขนก็ได้

การโต้ตอบ

๑. เมื่อคู่ต่อสู้ดึงเท้ากลับก็ให้ใช้ศอกทางที่ป้องกันนั้นตีศอกเฉียงหรือศอกตัดไปยังใบหน้าคู่ต่อสู้

๒. วางเท้าที่ยกขึ้นป้องกันแล้วเตะด้วยเท้าหลัก จะเตะสูง เตะตัดกลางหรือเตะตัดล่าง

๓. ใช้หมัดที่ไม่ได้ป้องกันชกหมัดตรงบริเวณใบหน้า

การเตะตัดล่าง

-. ยืนในท่าการ์ดใช้เท้าขวาหรือเท้าซ้ายนำ (เท้าที่ไม่ถนัดนำ)

-. เหวี่ยงเท้าหลังให้ขนานไปกับพื้นหรือจะใช้เท้านำเตะแต่จะต้องเคลื่อนเท้าหลังมาข้างหน้า หรือออกข้างประมาณครึ่งก้าว

-. ส่งเท้าด้วยแรงจากสะโพก

-. ในขณะที่เตะไปจะต้องงอเข่าเล็กน้อย ท่อนขาจะต้องยืด

-. ถ้าจะให้รุนแรงและได้ผลมากจะต้องสืบเท้าเข้าไปเตะให้สันแข้งถูกเป้าหมาย

-. ในขณะที่เตะจะต้องย่อเข่าเท้าหลักเล็กน้อย

-. การ์ดจะต้องไม่ตกยกไว้เสมอ

เป้าหมาย

๑. บริเวณขาท่อนบนด้านนอกทั้งซ้าย - ขวา

๒. บริเวณขาพับด้านนอกทั้งซ้าย - ขวา

๓. บริเวณพับในทั้งซ้าย - ขวา

๔. เตะรวบน่อง

การป้องกันและโต้ตอบ

๑. ถอยพ้นระยะ

๒. ฉากออก

๓. ถีบสกัด

๔. ชิงชก

๕. บิดเข่ารับ

๖. เตะซ้อน

๗. ยกเข่ารับ

๘. ชิงเตะ

๙. ยกเท้าหลบ (ดึงเท้ากลับ)

หมายเหตุ : วิธีป้องกัน

๑ - ๔ เป็นการป้องกันแบบเดียวกับการเตะเฉียง

๕. บิดเข่ารับ

เมื่อคู่ต่อสู้เตะตัดล่างให้งอเข่าแล้วบิดหัวเข่าออกรับ

-.- คู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าขวาก็ให้ทำการงอเข่าซ้ายพร้อมกับบิดให้หัวเข่าเข้าหาหน้าแข้งคู่ต่อสู้

-.- คู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าซ้ายก็ให้งอเข่าซ้ายบิดออกรับทำเหมือนกับการรับด้วยเท้าขวา

วิธีกระทำ

ยืนในท่าการ์ด เมื่อคู่ต่อสู้เตะให้บิดเข่าเข้าหาเท้าที่เตะของคู่ต่อสู้โดยไม่ต้องยกเท้า

การโต้ตอบ

เมื่อคู่ต่อสู้ดึงเท้ากลับ

๑. โดยการสืบเท้าหาแล้วถีบบริเวณท้องและหน้าอก

๒. เตะพับนอกขาหลักด้วยเท้านำ

๓. ชกหมัดตรงโดยหมัดตรงกันข้ามกับเท้าที่คู่ต่อสู้เตะบริเวณใบหน้า

๔. ตีด้วยศอกบริเวณใบหน้า ด้วยศอกตรงข้ามกับเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ

๖. เตะซ้อน

-.- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าขวา ก็ใช้เท้าขวาเตะเฉียงไปยังเท้าขวาบริเวณต้นขาของคู่ต่อสู้

-.- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าซ้าย ก็ใช้เท้าซ้ายเตะเฉียงไปยังเท้าซ้ายบริเวณต้นขาของคู่ต่อสู้

-.- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยขวาให้ฉากตามเท้าไปทางขวาแล้วเตะตัดด้วยเท้าซ้ายบริเวณต้นขาหรือขาพับเท้าซ้ายของคู่ต่อสู้

-.- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยซ้ายให้ฉากตามเท้าไปทางซ้ายแล้วเตะตัดด้วยเท้าขวาบริเวณต้นขาหรือขาพับเท้าขวาของคู่ต่อสู้

วิธีกระทำ

-. ยืนในท่าการ์ด เมื่อคู่ต่อสู้เตะก็ให้ทำการเตะเฉียงอย่างรวดเร็วด้วยเท้าหลัก

-. ถ้าจะให้รุนแรงก็ให้สืบเท้าเข้าไปและเหวี่ยงเท้าด้วยสะโพก

การโต้ตอบ

๑. ชกด้วยหมัดตรงทางเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ เช่น คู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าขวาใช้เท้าขวาเตะซ้อนไปบริเวณขาพับหรือต้นขาแล้วชกด้วยหมัดตรง

๒. ตีด้วยศอกและศอกตัดบริเวณใบหน้า ใช้ศอกตรงข้ามกับเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ เช่น คู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าขวาใช้เท้าขวาเตะซ้อนไปแล้วตามด้วยศอกซ้าย

๗. ยกเข่ารับ

เมื่อคู่ต่อสู้เตะ

๑. ยกเข่านำรับ

๒. ยกเข่าสลับข้างรับ เช่น เตะซ้ายยกเท้าขวาขึ้นรับ ถ้าเตะขวาก็ยกเข่าซ้ายขึ้นรับ

วิธีกระทำ

ยืนในท่าการ์ด เมื่อคู่ต่อสู้เตะให้ยกเท้าขึ้นและเบี่ยงเข่าออกข้างนอก

การโต้ตอบ

๑. เมื่อป้องกันแล้วตามด้วยถีบบริเวณหน้าอกหรือท้องด้วยเท้าที่ยกขึ้นรับ โดยการเคลื่อนเท้าหลักไปทางคู่ต่อสู้

๒. ยกรับแล้วชกด้วยหมัดตรงหมัดตรงข้ามเท้าที่เตะ คือ ถ้าเตะขวายกซ้ายรับแล้วชกด้วยหมัดตรงขวาบริเวณใบหน้า

๘. ชิงเตะ

เมื่อคู่ต่อสู้จะกระทำการเตะให้เข้าทำการเตะก่อนด้วย

๑. เตะเฉียง

๒. เตะตัดกลาง เตะตัดล่าง

๓. เตะพับใน

๙. ยกเท้าหลบ (ดึงเท้ากลับ)

เมื่อคู่ต่อสู้เตะเท้านำพับในหรือพับนอก

-. ยกเท้าข้ามเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ

-. ดึงเท้ากลับไปข้างหลัง

วิธีกระทำ

- ยืนในท่าการ์ด เมื่อคู่ต่อสู้เตะเท้านำให้ยกเท้าขึ้นเพื่อให้พ้นระดับการเตะ

- ยืนในท่าการ์ด ให้เพียงแต่ดึงเท้ากลับไปข้างหลังเปลี่ยนการ์ด เช่น นำด้วยเท้าซ้าย เมื่อคู่ต่อสู้เตะดึงเท้าซ้ายไปข้างหลังเท้าขวากลับเป็นเท้านำ การ์ดเปลี่ยนจากซ้ายนำเป็นขวานำ

การโต้ตอบ

๑. เมื่อยกเท้าพ้นการเตะแล้วก็ให้เคลื่อนเท้าพร้อมกับถีบคู่ต่อสู้บริเวณท้องและใบหน้า

๒. ชกด้วยหมัดตรงบริเวณหน้า

๓. เมื่อดึงเท้ากลับแล้วก็ใช้เท้าเดิมนั้นเตะเฉียงโต้ตอบบริเวณก้านคอหรือเตะตัดบริเวณชายโครงและเตะตัดล่างบริเวณขาพับด้านนอก