รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

TWCAG 2008 (Thai Web Content Accessibility Guide 2008)

สารบัญ

 • การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
 • การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้แบบเริ่มจากศูนย์
  • แผนผังการพัฒนาเว็บไซต์แบบเริ่มจากศูนย์
  • ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์แบบเริ่มจากศูนย์
 • การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้แบบพัฒนาต่อจากของเดิม
  • แผนผังการพัฒนาเว็บไซต์แบบพัฒนาต่อจากของเดิม
  • ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์แบบพัฒนาต่อจากของเดิม
 • เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
 • มาตรฐานแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
  • หลักการ
  • ข้อแนะนำในมาตรฐาน
  • เกณฑ์ความสำเร็จ
  • ความหมายของเกณฑ์ความสำเร็จ
  • ความต้องการในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
  • หลักการที่ 1
  • หลักการที่ 2
  • หลักการที่ 3
  • หลักการที่ 4

รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

Thai Web Content Accessibility Guide 2008

(TWCAG 2008)

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร